niedziela, 6 marca 2011

12. Trend - pojęcia podstawowe

Trend– monotoniczny składnik zależności badanej cechy od czasu.

Powyżej uproszczona definicja z wikipedii. Mimo uproszczenia, trochę straszy, szczególnie tych, którzy nie przepadają za matematyką. Rozbierzmy więc ją na elementy składowe.

1. Przedstawienie trendu

a- w formie ciągu liczb, np. [1 2 3 4...],

b- w formie matematycznego wzoru

c- w formie wykresu.

Pierwsze dwa przedstawienia są dokładne, ale mniej czytelne, to trzecie jest mniej dokładne za to lepiej pozwala jednym rzutem oka ocenić kierunek zmian trendu.

2. Monotoniczność

Monotoniczny znaczy rosnący, malejący lub stały. Matematyczni puryści uznają jeszcze dwie kategorie; wykres funkcji niemalejący i nierosnący, ale na nasze potrzeby możemy przyjąć, że są one szczególnym przypadkiem, odpowiednio wykresu rosnącego i malejącego. Przykład wykresów funkcji monotonicznych przedstawiono na rys. 12.1

Rys. 12.1. Wykresy funkcji monotonicznych

Jak widać z powyższego rysunku wykresy funkcji monotonicznych są nieokresowe albo niecykliczne.

Dla tych którzy lubią matematykę: funkcje rosnąca i malejąca są różnowartościowe i jako takie nie mogą być okresowe, funkcja stała też nie jest okresową.

3. Badana cecha

Pod pojęciem badanej cechy rozumie się w ogólnym przypadku surowe wyniki pomiarów, bądź wstępnie przetworzone wyniki pomiarów.

W odniesieniu do analizy rynków surowymi wynikami pomiarów są zawsze notowania kursu i ewentualnie wolumenu obrotów, zaś wstępnie przetworzonym wynikiem pomiaru jest na ogół logarytm naturalny z kursu. Dlaczego logarytm ?

O tym traktuje post #11.

O ile rodzaje surowych wyników pomiarów z rynków kapitałowych są na ogół ograniczone dostępnością, o tyle liczba ewentualnych „wstępnych ich przetworzeń” jest ograniczona tylko i wyłącznie inwencją badawczą analityka.

W tym miejscu ważna uwaga:

Wyznaczanie trendu ma na celu (mówiąc językiem trochę poetyckim) wydobycie informacji czy „kryjąca się pod powierzchnią” fala jest przypływem ,(trendem rosnącym), który będzie powiększał zainwestowany kapitał, czy tez odpływem, (trendem malejącym), który będzie przyczyną strat. Z tego względu analiza trendu jest jednym z najważniejszych filarów wszelkiego rodzaju strategii inwestowania. Niestety wyznaczanie trendu nie jest zagadnieniem trywialnym i jednoznacznie określonym, czemu poświęcę kolejny post.